OptiMaskPro

Poizkusite se s te¾avami z vidno ostrino in napetostjo oèi!

Dolgotrajno delo pred raèunalni¹kim zaslonom, utrujenost telesa se pretvori v utrujenost oèi. To je pogosta te¾ava èloveka, ki ¾ivi v sodobnem svetu. Utrujene oèi lahko prispevajo ne le k vidnim te¾avam, temveè tudi na omotico, glavobol in splo¹no razdra¾ljivost. Nejasno lahko vidite in imate veè drugih te¾av. Obstajajo tudi vidni simptomi, kot so temni krogi pod oèmi in temni krogi pod oèmi, ki vas pozdravljajo, ko odra¾ajo v ogledalu. Predstavljamo vam OptiMaskPro ali napravo, zahvaljujoè kateri se pozdravite z utrujenostjo oèi in zaènite videti bolje.
prejmete brezplaèen paket

Kako deluje OptiMaskPro?

Optièna kamera OptiMaskPro uporablja raèunalni¹ko tehnologijo, akupunkturo in magnetizem za izbolj¹anje funkcije oèi. Kamera izgleda kot oèala. Dolgoroène raziskave, ki so jih izvedli znanstveniki, so bile uporabljene za njegovo ustvarjanje. OptiMaskPro deluje zahvaljujoè akupunkturi, ki ustvarja magnetno polje v sodelovanju z raèunalni¹kim sistemom. Vpliv ne velja samo za obmoèje okoli celih oèi, vtiènic, ampak tudi celotnega organizma. Signali, obdelani v OptiMaskPro, dose¾ejo telo, spodbujajo kro¾enje, ponovno vzpostavijo pravilno delovanje oèi. Naprava pokriva mi¹ice okoli oèi z njenim uèinkom. Zagotavlja sprostitev in regeneracijo utrujenih oèi.
prejmete brezplaèen paket

Koristi uporabe OptiMaskPro

Kupite OptiMaskPro in pozabite na neprijeten obèutek utrujenih oèi! Glavne prednosti uporabe tega izdelka so:

Olaj¹anje utrujenosti

V oèesnem predelu ne boste veè utrujeni, druge izgube pa bodo izginile tudi druge te¾ave, ki jih povzroèajo utrujene oèi.

Izbolj¹anje vida

Redna uporaba OptiMaskPro vam bo omogoèila, da zaènete bolje, da boste videli bolj jasno. Boste prenehali imeti te¾ave pri opazovanju majhen tisk.

Izbolj¹anje fiziolo¹kih procesov v oèesu

Kro¾enje v oèesu in celièni metabolizem bo izbolj¹ano. Stalno magnetno polje bo ugodno obnovilo normalno delovanje oèi.

Sprostitev mi¹ic okoli oèi

Po uporabi OptiMaskPro boste obèutili olaj¹anje. Mi¹ice bodo spro¹èene, ne bodo povzroèile hudih krèev.

Za¹èitni pred poslab¹anjem vidne ostrine

Kamera OptiMaskPro bo zagotovila, da va¹e oèi v prihodnosti niso nagnjene k utrujenosti in da se va¹ vid ne bo poslab¹al.

Uporaba

Kamera je opremljena z 22 masa¾nimi konicami, ki so izdelane iz trpe¾nega materiala iz silikona, kar zagotavlja higieno in ne povzroèa alergij. Uporaba OptiMaskPro je zelo preprosta in hitro prina¹a zadostne rezultate. Vsak konec ima poseben magnet. OptiMaskPro lahko uporablja veè ljudi. Poleg tega lahko vsak uporabnik nastavi pogon naprave na eno od 9 razliènih delovnih frekvenc. OptiMaskPro tehta le 280 g. Ne obremenjuje obèutljive ko¾e okoli oèi. Samo kamero postavite na obraz, tako kot oèala, za¾enite in nato izberite ¾eleni naèin ter u¾ivajte v sprostitvi in regeneraciji oèi. OptiMaskPro lahko uporabite ne samo doma. Kamera je priroèna, tako da jo lahko vzamete s seboj skoraj povsod.
Preberi veè

Mnenja in uèinki

Koristi uporabe OptiMaskPro so tako ¹iroke, da strokovnjaki, ki so sami razvili napravo, niso mogli verjeti. Preizkusi so potrdili uèinkovitost in spektakularne rezultate. Osvoboditev te¾ave z utrujenimi oèmi je ena stvar, vendar njihova regeneracija in izbolj¹anje ostrine vida vas spodbuja k veèji nakupu OptiMaskPro. Niè nenavadnega! Oèesni aparat uporabljajo njegovi izumitelji. Niè ¹e nikoli ni bilo izmi¹ljeno. OptiMaskPro u¾iva velik interes po vsem svetu. Produkt in njegovi konstruktorji so osvojili ¹tevilne nagrade.
preberite vsa mnenja
Na spletu: Ostalo: umetnosti
Pozornost! Promocija za vas OptiMaskPro samo z
kupi zdaj